VAT w Czechach – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Czechach i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Czechach, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Czechach oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Czechach istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Czech spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Czechach;
  • Sprzedaż towarów z Czech, które są dostarczane do klientów poza Czechami (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Czechach z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Czechach na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Czechach, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Czechach, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Covid-19 Obniżki stawek VAT

Dostawa Stara stawka Nowa stawka Data wdrożenia Data końcowa
Zakwaterowanie; działalność sportowa i kulturalna 15% 10% 1 maj 2020 r. 31 grudzień 2020 r.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
21% (Standardowe)
10/15% (Obniżone)
CZ12345678 1140000 CZK 12000000 CZK (Przywóz)
12000000 CZK (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Czechach

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne (obroty powyżej 10000000 CZK)
Kwartalne (obroty poniżej 10000000 CZK)

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość "sporządzania list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne, ale jeżeli deklaracje VAT są składane kwartalnie i świadczą jedynie usługi objęte art. 44 dyrektywy WE.

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Zestawienia kontrolne dotyczące zakupów

"Odwrotne obciążenie"
Jeżeli przedsiębiorstwo niemające siedziby dostarcza pewne towary lub usługi klientom zarejestrowanym jako podatnicy VAT w Czechach, klient rozlicza się z VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Rozszerzony mechanizm odwrotnego obciążenia miałby również zastosowanie do niektórych usług budowlanych świadczonych na rzecz Czech. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego odwrotnego obciążenia w Czechach.

"Reprezentacja fiskalna"
Pojęcie przedstawiciela podatkowego nie dotyczy Czech.