VAT w Belgii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Belgii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Belgii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Belgii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Belgii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Belgii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Belgii (z wyłączeniem krajowego systemu odwrotnego obciążenia);
  • Sprzedaż towarów z Belgii, które są dostarczane do klientów poza Belgią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Belgii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Belgii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Belgii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Belgii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
21% (Standardowe)
6/12% (Obniżone)
0% (stawka zerowa)
BE1234567890 35000 € 1500000 € (Przywóz)
1000000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Belgii

"Belasting over de Toegevoegde Waarde"
VAT w Belgii zwany jest też z niderlandzkiego Belasting over de Toegevoegde Waarde, czyli BTW.

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne i kwartalne (nieobowiązkowe, jeżeli obrót jest niższy niż 2500000 €)

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne, jeżeli deklaracje VAT są składane kwartalnie, a wewnątrzwspólnotowa "dostawa towarów" w poprzednich czterech kwartałach wynosi mniej niż 50000 €.

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Roczny wykaz dostaw dla klientów belgijskich zarejestrowanych jako płatnicy VAT w Belgii.

"Odwrotne obciążenie"
Rozszerzony mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy większości dostaw towarów i usług dokonywanych przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz klienta zarejestrowanego do celów podatku VAT w Belgii. Prosimy o kontakt z firmą amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania rozszerzonego systemu odwrotnego obciążenia w Belgii.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza UE musi zachować przedstawiciela podatkowego, aby zarejestrować się do celów podatku VAT w Belgii, przy czym przedstawiciel podatkowy jest w równym stopniu odpowiedzialny za długi z tytułu podatku VAT. Licencja ET 14000 w Belgii na odroczenie terminu płatności podatku VAT od importu.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024