Rejestracja EORI dla sprzedawców internetowych

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI)

Liczba wymagana we wszystkich procedurach celnych

Wszystkie przedsiębiorstwa w UE, od przedsiębiorców indywidualnych w górę, wymagają numeru EORI przy przywozie lub wywozie wszelkich ładunków handlowych z lub do reszty świata (poza UE). Poniżej znajdują się informacje, co należy wiedzieć:

Numer EORI (uaktualniony system numerów referencyjnych Unii Przedsiębiorców lub UCC)

Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) jest numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy, który jest ważny w całej Unii Europejskiej i zastępuje na przykład niemiecki numer celny. Od czasu wejścia w życie w dniu 1 lipca 2009 r. rozporządzenia (WE) nr 312/2009 zmieniającego przepisy wykonawcze do Kodeksu Celnego, numer ten jest warunkiem wstępnym odprawy celnej w Unii Europejskiej.

Używanie numeru EORI

Numer EORI należy podać w celu identyfikacji podmiotów gospodarczych, w szczególności przy składaniu deklaracji celnych oraz przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych.

Czytaj dalej

Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) jest niepowtarzalnym numerem nadawanym przez właściwe organy w Unii Europejskiej, który umożliwia organom celnym identyfikację przedsiębiorców oraz, w razie potrzeby, innych osób. Podstawą prawną nadania tego numeru jest art. 9 unijnego kodeksu celnego (na przykład - Unionszollkodex - UZK) w związku z art. 1 ust. 18 rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego unijny kodeks celny - ustawa delegowana (Delegierte Verordnung zum UZK - DA).

Podmiotem gospodarczym jest osoba, która w ramach swojej działalności gospodarczej jest zaangażowana w działalność objętą przepisami prawa celnego. Podmiot gospodarczy mający siedzibę w Unii Europejskiej występuje o numer EORI w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania (art. 9 ust. 1 UZK). Podmioty gospodarcze z państw trzecich są rejestrowane przez pierwsze państwo członkowskie, w którym chcą złożyć zgłoszenie celne lub wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji (art. 9 ust. 2 UZK w związku z art. 5 ust. 6 DA).

Podmioty gospodarcze są zobowiązane do podawania numeru EORI w zgłoszeniach celnych.

Osoby inne niż przedsiębiorcy (osoby fizyczne) zasadniczo nie są zobowiązane do posiadania numeru EORI, jeżeli składają pisemne lub elektroniczne zgłoszenia celne jedynie okazjonalnie, tj. rzadziej niż dziesięć razy w roku (art. 9 ust. 3 UZK w związku z art. 6 DA). Przepis ten ma również zastosowanie w przypadku, gdy są one bezpośrednio reprezentowane przez usługodawcę (np. usługi pocztowe lub ekspresowe).

Jednakże w odniesieniu do wywozu, dla którego wymagane jest zezwolenie, nawet osoba fizyczna jest zasadniczo zobowiązana do podania numeru EORI w każdym przypadku, gdy taki numer jest potrzebny do celów procedury administracyjnej przed Urzędem ds. Gospodarki i Kontrolą wywozu (BAFA).

W pisemnych i elektronicznych zgłoszeniach celnych należy podać numery EORI następujących osób:

  • zgłaszający i jego przedstawiciel celny (art. 5 ust. 15 i 6 UZK),
  • odbiorca, w przypadku przywozu,
  • odbiorca/eksporter i podwykonawca, w przypadku przesyłki/eksportu.

Cytowanie numeru EORI nie jest zasadniczo konieczne w przypadku zgłoszeń celnych, które wymagają jedynie wprowadzenia danych innych niż przewidziane w załączniku B, DA lub w załączniku 9 rozporządzenia delegowanego uzupełniającego UZK w odniesieniu do przepisów przejściowych (tj. Delegierte Verordnung zum UZK mit Übergangsbestimmungen - TDA), oraz takich jak dokument ATA Carnet.

W skróconych deklaracjach przywozowych lub wywozowych należy podać numery EORI następujących osób:

  • przewoźnika (w ATLAS-EAS: "Verbringer"), w przypadku przywozu,
  • zgłaszającego (art. 5 ust. 15 UZK; w ATLAS-EAS: "SumA-Verantwortlicher") i/lub upoważnionego agenta,
  • odbiorce (jeżeli jest znany), w przypadku przywozu,
  • nadawce/eksportera (jeżeli jest znany), w przypadku wywozu.

W zgłoszeniach do czasowego składowania należy podać numery EORI następujących osób:

  • prezentera,
  • depozytariusza,
  • osobę uprawnioną.

Numer EORI jest używany jako kod identyfikacyjny i/lub administracyjny, pod którym dane adresowe operatora, wszelkie udzielone mu zezwolenia oraz dostępne łącza sieciowe są rejestrowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Numer EORI podaje się również w kontekście procedur zatwierdzania przed Urzędem Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) i/lub Instytutem Rolnictwa i Żywności (BLE). Podobnie, w celu udowodnienia organom podatkowym, że podatek VAT z importu ustalony w ramach elektronicznej (bezdokumentowej) procedury ATLAS został zapłacony.

Wystąpienie o numer EORI i zmiana danych szczegółowych operatora

Wniosek o nadanie numeru EORI należy złożyć do centralnego organu celnego.

Czytaj dalej

Procedura składania wniosków

Numer EORI jest nadawany na wniosek i nieodpłatnie (w przypadku Niemiec) przez Główny Urząd Administracji Celnej w Dreźnie (GZD - DO Drezno - Stammdatenmanagement).

Aby formalnie ubiegać się o nadanie numeru EORI (np. w Niemczech), należy złożyć wniosek operatora internetowego (Internetbeteiligtenantrag, IBA) lub formularz 0870 (Operator - dane główne - numer EORI). Wniosek musi być opatrzony ważnym prawnie podpisem i musi zostać przesłany wraz z niezbędnymi dokumentami uzupełniającymi do GZD - DO Drezno - Stammdatenmanagement pocztą elektroniczną (w formie pliku PDF), listem pocztowym lub faksem.

Przy otwieraniu zapytania operatora internetowego lub formularza 0870 znajdą Państwo instrukcję, jak wypełnić wniosek.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących wymaganych dokumentów uzupełniających. Na przykład do wniosku należy dołączyć wyciąg z rejestru handlowego lub dowód rejestracji działalności gospodarczej.

Wszystkie pola obowiązkowe muszą być wypełnione. Jeżeli niektóre dane szczegółowe nie są jeszcze znane (na przykład numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej), należy je odnotować na formularzu wniosku. Brakujące dane szczegółowe należy jak najszybciej złożyć ponownie, korzystając z wniosku operatora internetowego lub formularza 0870, podając już przydzielony numer EORI. Wniosek o nadanie numeru EORI składa się odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań objętych przepisami prawa celnego.

Zgodnie z załącznikiem 9 dodatek E do rozporządzenia delegowanego uzupełniającego UCC w odniesieniu do przepisów przejściowych (Delegierte Verordnung zum UZK mit Übergangsbestimmungen - TDA) dane podstawowe EORI (odpowiadające danym podstawowym ATLAS) są przekazywane do UE, gdzie mogą być wyszukiwane przez organy innych europejskich państw członkowskich. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia badania online w celu potwierdzenia ważności numerów EORI. W przypadku uzyskania zezwolenia na dostęp stron trzecich do danych, można również wyszukać nazwę i adres podmiotu gospodarczego.

Niemieckie przepisy dotyczące ochrony danych stanowią, że przed przekazaniem danych osobowych do UE i ich zbadaniem online, niemieccy przedsiębiorcy muszą wyrazić pisemną zgodę.

Ustalenia dotyczące reprezentacji

W przypadku gdy wniosek jest składany przez przedstawiciela w imieniu podmiotu gospodarczego, musi mu towarzyszyć upoważnienie podpisane przez reprezentowaną stronę. Takie upoważnienie musi być wyraźnie widoczne na formularzu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć pełne dane kontaktowe przedstawiciela.

Przedstawiciel zostanie następnie powiadomiony przez GZD - DO Drezno - Stammdatenmanagement o nadaniu numeru EORI.

Procedura wprowadzania zmian

Jeżeli chcą Państwo wprowadzić zmiany w swoich danych podstawowych, należy poinformować o tym fakcie GZD - DO Drezno - Stammdatenmanagement office, ponownie korzystając z formularza 0870 lub wniosku operatora internetowego. Do wniosku o zmianę danych osobowych należy dołączyć wyciąg z rejestru handlowego lub wniosek o rejestrację działalności gospodarczej.

O rozwiązaniu zobowiązania należy również powiadomić za pomocą wniosku operatora internetowego lub formularza 0870. Numer EORI operatora zostanie wówczas anulowany.

Inne numery, których nie należy mylić z numerem EORI

Numer kodu, numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej, numer identyfikacji podatkowej i numer akcyzowy.

Czytaj dalej

Numer kodu

Oprócz kodu dla towarów specyficznych, 11-cyfrowy numer kodu (przykład: 9503 0095 00 0) jest również używany jako kod dla szczególnych działań, takich jak stawka celna lub wymogi uzyskania zezwolenia. Musi być podawany w zgłoszeniach celnych w formie papierowej i elektronicznej.

Numer identyfikacyjny VAT

Zgodnie z wytycznymi europejskimi numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) składa się z identyfikatora krajowego i maksymalnie 12 innych znaków - na przykład w Niemczech akronim DE plus 9 cyfr (przykład: DE 123456789). Aby wdrożyć prawidłowe stosowanie podstawowej dla Unii Europejskiej zasady kraju przeznaczenia, numer ten jest wymagany przez przedsiębiorstwa zaangażowane w handel wewnątrzwspólnotowy i jest przyznawany na żądanie przez niemiecki centralny urząd skarbowy (Bundeszentralamt für Steuern).

Numer identyfikacji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej (przykład: 06/001/5822/0) nadawany jest przez krajowy urząd skarbowy (Finanzamt) przy składaniu deklaracji podatkowych z wyprzedzeniem i/lub regularnych deklaracji podatkowych. Numer ten składa się z numeru urzędu skarbowego, numeru okręgowego i dalszych cyfr, takich jak numer seryjny, dlatego nie można tutaj podać żadnych ostatecznych informacji dotyczących dokładnej długości tego numeru.

Numer akcyzy

Ważną wskazówką, że przedsiębiorstwo jest uprawnione do udziału w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jest numer akcyzowy. W Niemczech jest on nadawany przez główne urzędy celne w ramach zezwoleń na produkcję/składowanie i/lub zezwolenia jako zarejestrowany odbiorca. Niemiecki numer akcyzowy ma 13 miejsc i może mieć następujący skład (przykład): DE 1234567890 8.

Kliknij poniżej, aby potwierdzić swój numer EORI