Ogólne doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe i konsultacje

Ustawodawstwo staje się coraz bardziej złożone, a zarządzanie podatkami staje się coraz ważniejszym priorytetem. Nasi specjaliści są dobrze przygotowani i doświadczeni, dzięki czemu mogą pomóc Państwu w poruszaniu się po skomplikowanych sprawach podatkowych w Europie, a także dostosować praktyczne podejście dostosowane do Państwa specyficznych wymagań. Nasze zespoły składają się z wykwalifikowanych doradców podatkowych. Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym klientom najlepszych możliwych rozwiązań. Nasz zespół doradczy amavat® został stworzony, aby sprostać potrzebom klientów w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi i doradzania. amavat® pomaga im w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie zgodności z przepisami oraz w planowaniu poprzez wykorzystanie dogłębnej wiedzy technicznej z zakresu podatków oraz szerszego zrozumienia, w jaki sposób podatki wpisują się w szerszy obraz sytuacji biznesowej.

Usługi doradztwa podatkowego amavat® obejmują następujące elementy:

 • Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi,
 • Przygotowywanie opinii podatkowych, procedur i wniosków o wydanie orzeczenia,
 • Pomoc w trakcie sporów podatkowych i dochodzenia podatkowego,
 • Reprezentacja w sporach podatkowych,
 • Transgraniczne doradztwo w zakresie podatku VAT,
 • Audyty VAT i negocjacje z organami podatkowymi.

Zapraszamy do kontaktu

Transgraniczne porady w zakresie podatku VAT

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi za granicą i chce z powodzeniem prowadzić wymianę handlową, musi dokładnie zrozumieć skutki swoich transakcji w zakresie podatku VAT.

Wybrane firmy członkowskie amavat® mogą służyć radą w celu zapewnienia, że wszelkie zobowiązania z tytułu podatku VAT zostaną zidentyfikowane przed rozpoczęciem działalności w danym kraju. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli Państwa firma ma w pełni wywiązywać się ze swoich zobowiązań w kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Będziemy musieli rozważyć rejestrację podatku VAT tam, gdzie jest to właściwe, a bardziej ogólnie zweryfikować, czy podatek VAT jest rozliczany w prawidłowy sposób.

Chociaż wszystkie państwa członkowskie UE muszą oprzeć swoje krajowe przepisy dotyczące podatku VAT na unijnej dyrektywie w sprawie podatku VAT, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji, ponieważ istnieje wiele obszarów, w których można skorzystać z możliwości oceny. Oznacza to, że ta sama transakcja może być traktowana w różny sposób w różnych państwach członkowskich - istotne jest, aby była ona w pełni uznawana i aby w każdym z tych państw podejmowane były konkretne porady.

Tam, gdzie wymagana jest rejestracja VAT, firmy członkowskie amavat® zapewniają punkt kompleksowej obsługi w zakresie rejestracji i zwrotów w krajach UE i poza nią. Podejście oparte na doradztwie oznacza, że można udzielić konkretnych porad w celu zapewnienia, że wnioski o właściwą rejestrację są składane we właściwym czasie. "Zespół ds. zgodności" będzie wówczas w stanie zapewnić aktualizacje odnoszące się do rejestracji w momencie ich wystąpienia, a także być pod ręką, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie mogą Państwo mieć.

Zapraszamy do kontaktu

Audyty VAT i negocjacje z Urzędem Skarbowym w sprawie podatku VAT

Kontrole organu podatkowego w zakresie podatku VAT są przeprowadzane okresowo według uznania poszczególnych organów podatkowych.

Kluczowe znaczenie ma prawidłowe zarządzanie kontrolami organów podatkowych, aby zminimalizować czas i koszty związane z kontrolą, a także zapewnić pełne zrozumienie przez organ podatkowy działalności przedsiębiorstwa i sposobu rozliczania się z podatku VAT.

amavat® może pomóc lokalnym władzom podatkowym w Państwa imieniu w celu pomyślnego wynegocjowania audytu. Może się to wiązać z weryfikacją Państwa pozycji w zakresie podatku VAT, sprawdzeniem wystawionych faktur i przeglądem obliczeń zadeklarowanych na deklaracjach VAT przed audytem. Ponadto, dedykowany zespół może przeglądać korespondencję i zwracać się do władz w lokalnym języku w celu szybkiego rozwiązania problemu.

Rozstrzyganie sporów dotyczących podatku VAT

Przedsiębiorstwa międzynarodowe często muszą rozwiązywać problemy z lokalnymi organami podatkowymi w przypadku handlu transgranicznego. Mogą pojawić się również problemy z dostawcami lub klientami.

Organy podatkowe w coraz większym stopniu koncentrują się na podatku VAT z powodu deficytów budżetowych, dlatego też coraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest zapewnienie, by przedsiębiorstwa rozumiały i wypełniały swoje zobowiązania.

Spory mogą powstać z wielu powodów i mogą zależeć od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz krajów, w których użytkownik prowadzi działalność, ale mogą one wyniknąć z następujących przyczyn:

 • Kontrole organów podatkowych i zobowiązań historycznych,
 • Odrzucone wnioski o zwrot podatku VAT,
 • Zagadnienia związane z podatkiem VAT i odpowiedzialnością,
 • Kary za nieprzestrzeganie przepisów i błędy w sprawozdawczości,
 • Nieprawidłowo naliczony podatek VAT przez dostawców,
 • Zobowiązania umowne.

Doświadczeni specjaliści ds. podatku VAT w amavat®, posługujący się lokalnymi możliwościami językowymi, mogą pomóc Państwa firmie w negocjacjach z lokalnymi władzami podatkowymi i osobami trzecimi - doświadczenie i znajomość lokalnych przepisów często przyspiesza negocjacje, może rozstrzygać spory i pomaga zapewnić jak najbardziej pozytywny wynik.

Złagodzenie kar

W przypadku gdy przedsiębiorstwo popełnia błędy w zakresie przestrzegania przepisów lub sprawozdawczości, organy podatkowe mogą nakładać kary i naliczać odsetki.

Kary te mogą opierać się na odsetkach błędów lub na ustalonej kwocie i mogą być znaczne, często sięgające tysięcy euro. Niektóre oceny kar są automatycznie generowane przez systemy sprawozdawcze stosowane przez władze w przypadku zwłoki w zwrocie lub płatności. W innych przypadkach kary są nakładane przez urzędnika podatkowego, który dokonał przeglądu danej kwestii.

W wielu krajach obowiązują ramy prawne, które systematycznie określają sposób nakładania kar, podczas gdy inne są stosowane w poszczególnych przypadkach. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa były świadome możliwości złagodzenia kar albo poprzez dokonanie przeglądu sytuacji z technicznego punktu widzenia w zakresie podatku VAT, albo poprzez uświadomienie sobie sposobu działania lokalnych organów podatkowych.

Firmy członkowskie amavat® z powodzeniem negocjowały z organami podatkowymi w wielu krajach w celu złagodzenia kar w przypadku popełnienia przez klientów błędów w deklaracjach VAT lub niezarejestrowania ich we właściwym czasie. We wszystkich przypadkach będziemy pracować z firmą nad tym, jak uniknąć powtórzenia się błędu, który spowodował nałożenie kary.

Zapraszamy do kontaktu