VAT w Finlandii – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Finlandii i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług w Finlandii, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Finlandii oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

W Finlandii istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone do Finlandii spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane w Finlandii;
  • Sprzedaż towarów z Finlandii, które są dostarczane do klientów poza Finlandią (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów w Finlandii z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe w Finlandii na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez w Finlandii, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji w Finlandii, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
24% (Standardowe)
10/14% (Obniżone)
FI12345678 35000 € 800000 € (Przywóz)
800000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT w Finlandii

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne
Kwartalne - jeśli Państwa roczny obrót znajduje się pomiędzy 25000 € a 50000 €
Roczny - jeśli Państwa roczny obrót jest niższy niż 25000 €

"Roczne deklaracje podatkowe"
Niewymagane

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne

"Listy zakupów WE"
Niewymagane

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Niewymagane

"Odwrotne obciążenie"
Odwrotne obciążenie dotyczy dostaw dokonywanych przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz przedsiębiorstwa zarejestrowanego do celów podatku VAT w Finlandii. Rozszerzone samonaliczanie ma zastosowanie do niektórych transakcji krajowych, na przykład usług budowlanych i sprzedaży praw do emisji. W celu uzyskania dalszych informacji na temat stosowania rozszerzonego odwrotnego obciążenia w Finlandii prosimy o kontakt z amavat®.

"Reprezentacja fiskalna"
Przedsiębiorstwo mające siedzibę w kraju spoza UE musi zachować przedstawiciela podatkowego, aby zarejestrować się do celów podatku VAT w Finlandii, jeśli rejestruje się dobrowolnie. Jeżeli przedsiębiorstwo niemające siedziby jest zobowiązane do rejestracji, wówczas nie jest wymagany wybór przedstawiciela podatkowego.

Ostatnia aktualizacja : 08.04.2024