VAT na Słowacji – stawki i rejestracja

Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma siedziby na Słowacji i świadczy "podlegające opodatkowaniu" dostawy towarów lub usług na Słowacji, być może będzie musiało uzyskać rejestrację VAT niebędącą rezydentem. Jest to zgodne z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, zagraniczni przedsiębiorcy są prawnie zobowiązani do rejestracji do celów podatku VAT w pewnych sytuacjach, w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania podatku VAT, który należy naliczyć.

Konieczne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na Słowacji oceniły swoją odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zarejestrowały się przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli ma to zastosowanie.

Co powinni Państwo wiedzieć

Na Słowacji istnieje wiele okoliczności, które mogą spowodować powstanie obowiązku rejestracji do celów podatku VAT. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych przypadków:

  • Towary przywożone na Słowację spoza UE;
  • Towary kupowane lub sprzedawane na Słowacji;
  • Sprzedaż towarów na Słowacji, które są dostarczane do klientów poza Słowacją (dotyczy to klientów biznesowych lub prywatnych);
  • Pozyskiwanie towarów na Słowacji z innego kraju w ramach UE (zakupy wewnątrzwspólnotowe);
  • Zapasy magazynowe na Słowacji na sprzedaż, rozpowszechnianie lub dostawy;
  • Sprzedaż towarów klientom w ramach handlu elektronicznego, z zastrzeżeniem progów dotyczących podatku VAT w przypadku sprzedaży na odległość;
  • Organizowanie imprez na Słowacji, jeśli uczestnicy lub delegaci płacą za wstęp.

Jeśli są Państwo obecnie lub planują przeprowadzenie którejkolwiek z powyższych (lub podobnych) transakcji na Słowacji, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z amavat®, aby umożliwić nam pomoc w spełnieniu wymogów VAT.

Stawki podatku VAT, formaty i progi

Stawki VAT Format nr VAT Progi sprzedaży na odległość Progi w systemie Intrastat
20% (Standardowe)
10% (Obniżone)
SK1234567890 35000 € 200000 € (Przywóz)
400000 € (Wysyłka)

*amavat® nie ponosi odpowiedzialności za to, że powyższe dane są w 100% dokładne przez cały czas. Dane te będą okresowo aktualizowane - ostatnia aktualizacja 08.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące podatku VAT na Słowacji

Okresy "deklaracji VAT"
Miesięczne lub kwartalne

"Roczne deklaracje podatkowe"
Nie

Częstotliwość sporządzania "list sprzedaży WE"
Miesięczne lub kwartalne

"Listy zakupów WE"
Nie

Dodatkowe wymogi dotyczące sprawozdawczości
Informacja podsumowująca - wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane do celów podatku VAT na Słowacji, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, muszą złożyć lokalny wykaz (nazywany jest to "informacją podsumowującą"). W informacji podsumowującej wyszczególnia się wszystkie dokonane transakcje, które nie zostały ujęte w listach sprzedaży WE lub deklaracji Intrastat, a mianowicie sprzedaż i zakupy lokalne zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym. Regularność deklaracji będzie taka sama jak częstotliwość składania deklaracji VAT i będzie należna tego samego dnia.

"Odwrotne obciążenie"
Usługi i pewien rodzaj towarów dostarczanych przez przedsiębiorstwo niemające siedziby na rzecz zarejestrowanego klienta VAT w Słowacji podlegają procedurze odwrotnego obciążenia i klient powinien rozliczyć się z VAT. Prosimy o kontakt z amavat®, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób na Słowacji stosuje się rozszerzony mechanizm odwrotnego obciążenia.

"Reprezentacja fiskalna"
Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego jest niedozwolone na Słowacji.