Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Początki w Europie

Początkowo zaczęło się w Portugalii rozprzestrzenianiem się po całej Europie, a Polska nakazuje comiesięczne składanie deklaracji VAT online zgodnie z protokołem JPK, co jest całkiem nowym przykładem.

JPK został stworzony wokół powszechnie posiadanych danych biznesowych, dostosowując je do deklaracji najlepszych praktyk w pozyskiwaniu danych podatkowych do wykorzystania w audycie wspomaganym komputerowo. Jego głównym celem jest umożliwienie administracjom podatkowym dostępu do danych bilingowych i logistycznych, terminowe diagnozowanie zachowań podatkowych niezgodnych (skrajnych), a w konsekwencji przyspieszenie procesu kontroli. Stosowanie na szczeblu krajowym jest obowiązkiem poszczególnych państw członkowskich UE, co pozostawia lokalnym organom podatkowym pewien margines swobody w zakresie dodawania określonych elementów. Po wykonaniu JPK, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opracowała bardzo szczegółowe wytyczne, opisujące, jakie dane powinny znajdować się w strukturze plików.

Czym dokładnie jest JPK?

JPK jest plikiem elektronicznym, który został zaprojektowany w celu ułatwienia skutecznej i stabilnej wymiany informacji podatkowych pomiędzy przedsiębiorstwami i międzynarodowymi organami podatkowymi, a obecnie jest obowiązkiem sprawozdawczym w wielu krajach europejskich.

Informacje przekazane w formularzu JPK mogą być pobrane z oprogramowania księgowego Państwa firmy i złożone w formie elektronicznej we właściwym urzędzie skarbowym. Każdy kraj UE ma różne wymagania dotyczące danych, ale będą one obejmować szczegóły transakcji z księgi głównej, księgi zakupów, księgi sprzedaży, rejestru środków trwałych, rejestru zapasów i rachunków bankowych.

Dlaczego wprowadzono JPK?

JPK została opracowana jako część szerszego programu realizowanego przez OECD w celu uporania się z ogromnym wzrostem handlu elektronicznego w ostatnich latach.

Chociaż OECD ustaliła standardy, które należy przyjąć w ramach JPK, każdy organ podatkowy otrzymał możliwość samostanowienia co do dokładnego formatu, poziomu szczegółowości i terminu. Dzięki temu każdy lokalny organ podatkowy może dysponować informacjami w czasie rzeczywistym, które odpowiadają jego aktualnym wymogom sprawozdawczym i ramom czasowym oraz pomagają w ściślejszej kontroli poboru podatków pośrednich i bezpośrednich.

W jaki sposób amavat® może pomoć Państwu w "Generacji" i "Weryfikacji" JPK?

Celem amavat® jest pomoc na miejscu, gdzie nasze doświadczenie w każdym z krajów UE staje się naprawdę widoczne. Zapewnimy kompleksowe wsparcie na poziomie lokalnym w zakresie generowania i weryfikacji JPK w każdym kraju, w którym działa Państwa firma internetowa. Zapewni to spójność i kompletność każdego kraju JPK, lub kraju równoważnego JPK.

Zakres usługi amavat® JPK:

  • Pobieramy dane, które Państwo nam przesyłają i generujemy plik JPK,
  • Następnie przekazujemy tę dokumentację właściwemu organowi podatkowemu.

"Korzyści" płynące z JPK dla Państwa firmy

Tak, oznacza to dodatkowe wymogi w zakresie sprawozdawczości dla przedsiębiorstw, ale istnieje kilka korzyści:

  • Informacje zebrane przez władze lokalne za pośrednictwem JPK powinny oznaczać mniej zapytań podatkowych, ponieważ informacje te będą prawdopodobnie już wcześniej wymagane i będą już dostępne;
  • JPK zachęca do stosowania lepszych środków archiwizacyjnych dla przedsiębiorstw; oraz
  • Po całkowitym zrealizowaniu w całej Europie, JPK prawdopodobnie obniży koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa w związku ze spełnieniem wymogów zgodności dla wielu jurysdykcji (przy przedłożeniu jednego standardowego pliku sprawozdawczego, a nie wielu zgłoszeń lokalnych, każdy w swoim własnym formacie).

"Wyzwania" związane z wdrożeniem JPK

Systemy, w których prowadzona jest ewidencja księgowa i podatkowa, są zazwyczaj wieloaspektowe i zróżnicowane. Następnie dane są dostarczane w różnych formatach, co idealnie wymaga mechanizmu mapowania zapisów i wyników, a następnie konwersji do standardowego formatu w celu ostatecznego wyodrębnienia i ujednolicenia informacji księgowych.

Przedsiębiorstwa mogą gromadzić dane, które następnie muszą zostać przekształcone do pliku JPK z różnych źródeł mieszanych, takich jak relacyjne bazy danych, systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), pliki jednolite, arkusze kalkulacyjne, ale które mają zostać wygenerowane w jednym sprawozdaniu i w standardowym formacie, mogą nie być prostym zadaniem, szczególnie w przypadku, gdy muszą sprostać standardom obowiązującym w poszczególnych krajach UE.

Dla każdego podatnika, teoretycznie dodaje to dodatkowe wymogi w zakresie sprawozdawczości i jest możliwe. Ponadto, jeżeli pobieranie i wyrównywanie danych odbywa się ręcznie, zwiększa się szansa popełnienia błędów, co może narazić podatnika na niebezpieczeństwo. Niemniej jednak, w rezultacie może to pomóc w usprawnieniu zarządzania fakturowaniem i logistyką.

Posiadanie ekspertów w każdym z krajów UE wyróżnia amavat®. Nasza cenna wiedza i zaangażowanie, pomaga Państwu poruszać się po świecie JPK, tworząc w ten sposób prostsze doświadczenie.