Retrospektywne wypełnianie i korekty VAT

Możliwość korygowania błędów historycznych i korygowania błędów w podatku VAT

amavat® zdaje sobie sprawę, że wraz z rosnącą złożonością transakcji transgranicznych, postępem technologicznym i zmianami legislacyjnymi, w połączeniu z różnymi progami, nie powinno dziwić, że podatnicy czasami nieumyślnie popełniają błędy, próbując utrzymać swoje "deklaracje VAT i zgodność z przepisami". Bez względu na charakter i zakres błędu, czas ma kluczowe znaczenie dla historycznego składania i korygowania błędów.

Zasady dotyczące terminów rejestracji mogą się różnić w zależności od kraju, więc wskazówki od amavat® mogą być niezbędne, aby zapewnić, że Państwo zarejestrują się w konkretnym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, w UE nie jest to próg rejestracji dla przedsiębiorstw niemających siedziby w danym kraju (ale może się on nieznacznie różnić w zależności od kraju). Poza UE mogą istnieć progi, ale stanowisko to nie jest spójne, więc konieczna będzie nasza profesjonalna pomoc.

W przypadku, gdy na przedsiębiorstwie ciąży prawny obowiązek rejestracji i występuje opóźnienie w informowaniu lokalnych organów podatkowych, konieczne jest określenie konsekwencji dla przedsiębiorstwa i dokładne określenie sposobu rozliczania podatku VAT w odniesieniu do tego okresu. Przepisy różnią się znacznie między organami podatkowymi. amavat® może to przeanalizować, aby upewnić się, że rejestracja nastąpiła od właściwej daty.

amavat® ma doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z retrospektywną rejestracją VAT. Polega to na doradztwie w sprawie daty wejścia w życie rejestracji, a to z korzyścią dla naszych klientów, gdyż umożliwia terminowe i dokładne składanie deklaracji VAT w przyszłości.

Powszechne błędy w podatku VAT

Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej występujących błędów w podatku VAT:

Brak rejestracji podatku VAT

Niezarejestrowanie się do celów podatku VAT może nie być możliwe, jeżeli przekroczy on próg rejestracji przewidziany w prawie UE, np. w odniesieniu do dostaw krajowych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub sprzedaży na odległość z innych państw członkowskich UE. Przedsiębiorstwa powinny być świadome progów rejestracji podatku VAT (które różnią się w zależności od rodzaju dostaw) i rejestrować się, gdy tylko te progi zostaną przekroczone. Jest to obszar, w którym amavat® może pomóc, możemy faktycznie monitorować te progi w każdym kraju, w którym prowadzą Państwo działalność gospodarczą, i dzięki temu nie będą musieli się Państwo martwić.

Zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT

Ponieważ podatek VAT jest podatkiem od transakcji, Państwa firma musi określić odpowiednią stawkę VAT dla każdej transakcji, upewniając się, że właściwa stawka jest naliczana od Państwa towarów lub dostaw. Jest to bardzo ważne, ponieważ firmy zazwyczaj realizują powtarzające się dostawy identycznych towarów lub dostaw.

Zgodnie z prawem UE transakcje mogą być uważane za zwolnione z podatku VAT lub mogą być opodatkowane podatkiem VAT, a stawki będą zależeć od zaangażowanych państw UE. Ustalenie prawidłowej stawki VAT nie zawsze jest proste, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które produkują różne towary lub dostawy. amavat® posiada doświadczenie i wiedzę fachową w każdym kraju, aby doradzać Państwu w zakresie prawidłowej stawki, dzięki czemu można korygować ewentualne błędy.

Co dalej?

Zidentyfikowaliśmy kilka obszarów, które często prowadzą do błędów, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, w jaki sposób amavat® może pomóc w ich skorygowaniu poniżej. Niemniej jednak, zanim to zrobimy, warto wspomnieć, że istnieje istotna różnica pomiędzy błędem a różnicą w interpretacji technicznej podatnika i dochodów. Prawo do odwołania - które jest niezbędne dla każdego sprawiedliwego systemu podatkowego - jest dostępne dla podatników UE w odniesieniu do celów podatkowych w obszarze podatku VAT. Poniższy tekst będzie się opierał na założeniu, że wykryto błąd historyczny, a nie na kwestii spornej, od której podatnik będzie się odwoływał.

Jak postępować po wykryciu błędu?

Jak stwierdzono powyżej, niezależnie od charakteru i zakresu błędu, czas ma kluczowe znaczenie dla jego korekty. Oczywiste są zalety związane z szybkim podjęciem działań i umożliwieniem amavat® pomocy w korygowaniu wszelkich błędów. Ograniczyłoby to w ten sposób odsetki i kary łagodzące.

Podatnicy, którzy wykrywają historyczne błędy w zakresie podatku VAT, zazwyczaj zalegalizują swoje pozycje z właściwymi organami państw UE, poprzez korektę lub kwalifikujące się ujawnienie.

Możliwa korekta, brak kary

Organy podatkowe każdego z państw UE zezwalają podatnikom na korygowanie błędów w sprawozdawczości poprzez wprowadzenie zmian do wynikającej z tego deklaracji VAT. Korekta ta jest klasycznie kwotą wcześniej niezgłoszonego podatku VAT.

Nawet jeśli szereg warunków wymaga spełnienia, podatnicy zasadniczo mogą kwalifikować się do korekty bez kary lub grzywny, pod warunkiem, że niedopłata netto podatku VAT za dany okres może zostać skorygowana w kwocie niższej niż 6000 EUR.

Korekta ta musi zostać dokonana przed terminem płatności podatku dochodowego podatnika lub deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (w zależności od przypadku) za okres rozliczeniowy (zazwyczaj okres jednego roku), w którym kończy się odpowiedni okres rozliczeniowy VAT. W przypadku upływu tego terminu podatnicy będą zazwyczaj zobowiązani do ujawnienia informacji kwalifikujących w celu skorygowania błędu.

Zakwalifikowanie ujawnień

Kwalifikujące się ujawnienie informacji jest pisemnym dokumentem podsumowującym wszystkie informacje związane z wykrytym błędem. Chociaż istnieją pewne wyjątki, metoda ta jest zazwyczaj dostępna w celu ujednolicenia spraw podatkowych podatnika. Kwalifikujące ujawnienie jest zwykle przygotowywane przez podatnika lub amavat®, który może pomóc, a następnie przekazać lokalnym organom podatkowym w dowolnym kraju, wraz z zapłatą niezgłoszonego podatku VAT i związanych z nim odsetek ustawowych.

Kwalifikacja ujawniania informacji ma dwa rodzaje - bez uprzedzenia i podpowiedziane:

  • Bezzwłoczne ujawnienie informacji o kwalifikowalności następuje przed "powiadomieniem o kontroli" przez lokalne organy podatkowe lub przed rozpoczęciem dochodzenia.
  • Ujawnienie informacji kwalifikujących się do badania następuje po wydaniu "powiadomienia o audycie", ale przed rozpoczęciem badania ksiąg i rejestrów lub innej dokumentacji.

Lokalne władze podatkowe przyznają, na wniosek podatnika lub w jego imieniu, 60-dniowy okres na przygotowanie i przedłożenie informacji kwalifikujących. Daje to podatnikowi wystarczająco dużo czasu na skrupulatne zbadanie jego ksiąg rachunkowych i dokumentacji oraz zapewnienie pełnego i kompletnego ujawnienia informacji.

Korzyści związane z ujawnieniem informacji kwalifikujących obejmują niepublikowanie i znaczne zmniejszenie kar wymaganych przez lokalne organy podatkowe. Niepodlegające ograniczeniom ujawnianie informacji na temat kwalifikacji zazwyczaj skutkuje niższymi karami niż w przypadku ujawniania informacji na temat kwalifikacji.

Jeżeli podatnik nie ujawni dodatkowych kwalifikujących się informacji w ciągu pięciu lat od poprzedniego kwalifikującego się ujawnienia, wszelkie przyszłe kwalifikujące się informacje będą zazwyczaj traktowane jako pierwsze kwalifikujące się informacje. Główną zaletą tego rozwiązania jest obniżenie wysokości ocenianej kary.

Podsumowanie amavat®

Wiele przedsiębiorstw odkryje historyczny błąd w podatku VAT w pewnym momencie swojego cyklu życia. Zaleca się terminowe działanie, pełne ujawnienie informacji i współpracę z lokalnymi organami podatkowymi przy regulowaniu spraw podatkowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo uzyskać pomoc od firmy amavat® w załatwianiu wszelkich spraw podatkowych, prosimy o kontakt z nami.