Regulamin usługi amavat® News

Definicje:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. usługodawca lub amavat® – oznacza amavat® Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław
 2. usługobiorca – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi amavat® News świadczonej drogą elektroniczną;

1) Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługa amavat® News polega na przesyłaniu pocztą elektroniczną newsletterów (biuletynów informacyjnych) przez amavat® (dalej też „My”) usługobiorcom, którzy wyrazili uprzednią zgodę na ich otrzymywanie.
 2. Usługa amavat® News jest bezpłatna.
 3. Każdy newsletter i niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie jest utworem rozpowszechnionym w rozumieniu tej ustawy,
  • Newslettery amavat® mogą zawierać informacje niebędące informacją handlową przykładowo mogą to być bieżące informacje prawne i mogą też zawierać informacje handlowe tj. promujące usługi lub wizerunek usługodawcy.

2) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

  1. W celu korzystania z usługi amavat® News niezbędne jest:
   • posiadanie urządzenia końcowego (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon, smartfon, smart TV) oraz
   • dostęp usługobiorcy do sieci Internet oraz
   • posiadanie adresu e-mail (adresu elektronicznego).
 2. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

  1. Wypełniając ustawowy obowiązek amavat®, informuje, że podczas komunikacji z nami, w tym poprzez formularz rejestracyjny i pocztę elektroniczną, zakazane jest dostarczanie nam przez usługobiorcę, treści o charakterze bezprawnym.

3) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z usługi amavat® News Korzystać może każda osoba zainteresowana, która:
  • spełni wymagania techniczne określone w regulaminie
  • poda swój adres e-mail, na który ma być przesyłany newsletter oraz
  • wyrazi zgodę na otrzymywanie newsletterów amavat® (zapisze się na newsletter).
 2. Na podany adres e-mail wyślemy wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie oznaczać będzie zawarcie umowy o świadczenie usługi amavat® News.
 3. Usługa amavat® News skierowana jest do osób pełnoletnich. Tym samym Usługobiorca może zawrzeć z nami umowę gdy jest osobą pełnoletnią.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi amavat® News nastąpi nie później niż w ciągu 90 dni liczonych od momentu potwierdzenia zapisu na newsletter.
 5. Umowa o świadczenie usługi amavat® News zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie z usługi amavat® News może być wypowiedziana przez usługobiorcę lub usługodawcę w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy ma skutek w ciągu 48 godzin liczonych od przyjęcia wypowiedzenia.
 7. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację z subskrypcji (w każdym wysyłanym newsletterze znajduje się link do wypisania się z newslettera lub kontaktując się z nami pod adresem info@amavat.eu.

4) Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamację można złożyć w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres info@amavat.eu listem poleconym lub osobiście w siedzibie amavat.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Nazwę/Imię i Nazwisko zgłaszającego
  2. Dane kontaktowe zgłaszającego
  3. Powód reklamacji
  4. Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
 3. Rozpatrzymy reklamację niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.

Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie metadanych odbywa się wg zasad opisanych w Polityce prywatności amavat®
 2. Przedstawiane w newsletterach amavat® informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu tych publikacji amavat® dołoży należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nich zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona.
 3. Przekazane informacje mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako porada prawna - przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności lub decyzji należy zasięgnąć porady prawnej.
 4. Wypełniając ustawowy obowiązek amavat®, informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez amavat® środków zabezpieczających, są to w szczególności, ale nie wyłącznie: złośliwe oprogramowanie, spam, włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów, możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (wiadomości z prośbą o ujawnienie hasła, np. w celu „zweryfikowania konta” lub innego typu próba nielegalnego pozyskania poufnych danych z wykorzystaniem poczty elektronicznej i/lub strony internetowej, w której sprawca podszywa się pod amavat®. Usługobiorca może również minimalizować ryzyko zagrożeń poprzez stosowanie środków technicznych adekwatnych do tego ryzyka w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnego oprogramowania posiadającego wsparcie producenta oprogramowania, czytanie okien instalacyjnych i ostrożne zachowanie w sieci Internet,
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30.10.2023 r.
 6. Prawem właściwym dla umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

© Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” autora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na jakiekolwiek udostępnianie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.