VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Zmiany w podatku VAT w obszarze e-commerce

/
Date27 Wrz 2021
/
Categories

Od 1 lipca 2021 r. do transakcji transgranicznych z konsumentami i innymi osobami niebędącymi przedsiębiorcami będą miały zastosowanie nowe, daleko idące regulacje w zakresie podatku VAT. W przyszłości dostawy wewnątrzwspólnotowe na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami będą opodatkowane w kraju miejsca zamieszkania nabywcy (tzw. zasada kraju przeznaczenia). Warunkiem jest przekroczenie progu obrotów z tytułu dostaw do innych krajów europejskich w wysokości 10.000 EUR w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym. Aby uniknąć konieczności rejestracji jako płatnicy VAT w danym kraju, niemieckie przedsiębiorstwa mogą zadeklarować odpowiednie dostawy w tzw. procedurze uproszczonej („One-Stop-Shop”) w Centralnym Federalnym Urzędzie Skarbowym (Bundeszentralamt für Steuern). Jeżeli nie zostanie osiągnięty próg obrotu w wysokości 10.000 EUR, dostawy będą uznawane za zrealizowane w momencie przekazania ich przewoźnikowi, w związku z czym takie dostawy dokonywane przez niemieckiego przedsiębiorcę będą podlegać standardowemu opodatkowaniu w Niemczech.

W przyszłości, pod pewnymi warunkami, import towarów z krajów spoza UE będzie również podlegać opodatkowaniu w kraju przeznaczenia. Jeżeli wartość materialna pojedynczej przesyłki nie przekracza 150 EUR, podatek VAT dla tak zwanej sprzedaży na odległość z krajów spoza UE może być zapłacony w ramach nowej importowej procedury Import-One-Stop-Shop. Import towarów jest wówczas zwolniony z podatku VAT od importu.

Zgłoszenie chęci korzystania z procedury One-Stop-Shop lub z procedury Import-One-Stop-Shop jest możliwe od 1.4.2021.

Wprowadzono również istotne zmiany dotyczące operatorów sklepów internetowych. W niektórych przypadkach są oni traktowani dla celów podatku VAT tak, jakby sami nabyli towary od dostawcy i dostarczyli je do klienta końcowego (tzw. fikcyjna transakcja łańcuchowa). Ponadto nałożono na nich nowe obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji.

Federalne Ministerstwo Finansów w dniach 1.4.2021 i 20.4.2021 wydało obszerne instrukcje administracyjne, w których wyjaśniono wiele kwestii praktycznych. Administracja podatkowa przyznała operatorom sklepów internetowych okres przejściowy na spełnienie nowych obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji do dnia 15.8.2021.

Najważniejsze informacje:

Od 1.7.2021 weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku VAT:

  • Wewnątrzwspólnotowe dostawy na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami podlegają opodatkowaniu w kraju przeznaczenia, jeżeli próg łącznych obrotów wygenerowanych przez dany podmiot w obrocie handlowym ze wszystkimi krajami Europy przekroczy 10.000 EUR. Wówczas VAT od tych dostaw można rozliczać w ramach nowej procedury One-Stop-Shop.
  • W przyszłości, pod pewnymi warunkami, import towarów z krajów spoza UE będzie również podlegać opodatkowaniu w kraju przeznaczenia. W tym celu wprowadzona zostaje nowa importowa procedura Import-One-Stop-Shop.
  • Operatorzy sklepów internetowych są w niektórych przypadkach traktowani dla celów podatku VAT tak, jakby sami nabyli towary od dostawcy i dostarczyli je do klienta.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.