VAT in Europe – News

Amavat

Zawieszenie obowiązku składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w przypadku nowo powstających spółek w Niemczech

/
Date11 Cze 2021
/
Categories

Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorcy byli dotychczas zobowiązani do składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w bieżącym i następnym roku kalendarzowym.

Trzecia ustawa o odciążeniu biurokracji („Drittes Bürokratieentlastungsgesetz”) rozszerzyła te przepisy o procedurę podatkową o nowy przepis obowiązujący od 01.01.2021 r.

W związku z powyższym, właściwy termin zwrotu zaliczki w sprawach dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej za okresy rozliczeniowe od 2021 do 2026 r. będzie ustalany poprzez oszacowanie przewidywanego podatku na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zawodowej przez przedsiębiorcę i zawiadomienie o tym urzędu skarbowego. Odbywa się to w następujący sposób:

  • Jeżeli działalność rozpoczęto w „poprzednim roku“, faktyczny podatek jest przeliczany na podatek roczny.
  • Jeżeli działalność rozpoczyna się w „bieżącym roku“, decydujące znaczenie ma podatek szacunkowy.

Okresem wyprzedzającego zawiadomienia jest zazwyczaj kwartał kalendarzowy. W przypadku podatku w wysokości ponad 7.500 euro w poprzednim roku, miesiąc kalendarzowy jest okresem zgłoszenia zaliczki.

Co do zasady, organy podatkowe mogą zwolnić przedsiębiorcę z obowiązku składania zaliczkowych deklaracji VAT, jeżeli podatek VAT w poprzednim roku nie przekroczył 1.000,00 euro.

Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) pismem z dnia 16.12.2020 r. zmieniło jednak rozporządzenie w sprawie stosowania przepisów o podatku obrotowym (UStAE) w ten sposób, że wykluczone jest zwolnienie z obowiązku składania zaliczek na podatek obrotowy w roku rozpoczęcia działalności oraz w następnym roku kalendarzowym.

Jeżeli działalność zostanie rozpoczęta w 2020 r., powyższe przepisy będą miały zastosowanie już w okresie podatkowym 2021.

Przepisy stosuje się do okresów rozliczeniowych i zaliczkowych, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2020 r. i kończą przed 1 stycznia 2027 r. (UStAE) w ten sposób, że wykluczone jest zwolnienie z obowiązku składania zaliczek na podatek obrotowy w roku rozpoczęcia działalności oraz w następnym roku kalendarzowym.

Jeżeli działalność zostanie rozpoczęta w 2020 r., powyższe przepisy będą miały zastosowanie już w okresie podatkowym 2021.

Przepisy stosuje się do okresów rozliczeniowych i zaliczkowych, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2020 r. i kończą przed 1 stycznia 2027 r.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.