VAT in Europe – News

Amavat

Procedura specjalna w przypadku importu towarów z krajów poza UE o wartości do 150 euro w Niemczech

/
Date14 Cze 2021
/
Categories

Wraz z roczną ustawą podatkową 2020, od 01.07.2021 zostanie wprowadzona nowa procedura poboru podatku VAT od importu z krajów poza UE.

Jeśli wartość celna w imporcie jest poniżej 150 €, import jest zwolniony z opłat celnych. Inaczej jest jednak w przypadku podatku VAT od importu.

Do tej pory istniało zwolnienie z podatku VAT od importu dla towarów o wartości do 22 EUR. Zwolnienie to przestanie obowiązywać z dniem 01.07.2021 r.

Oznacza to, że VAT od importu będzie zawsze naliczany przy każdym imporcie. Specjalne zwolnienie z podatku VAT przy przywozie jest przyznawane tylko dla niektórych przypadków przywożonych w ramach programu Import-One-Stop-Shop.

W celu ograniczenia do minimum obciążeń administracyjnych związanych z poborem podatku VAT od importu, z dniem 01.07.2021 r. wprowadzona zostanie specjalna procedura poboru podatku VAT od importu. W ramach tej procedury podatek obrotowy od przywozu będzie pobierany za pośrednictwem operatorów pocztowych w imieniu i na rachunek odbiorców. Dostawca usług pocztowych musi następnie pobrać od odbiorcy podatek VAT od importu w ramach dostawy.

Procedura specjalna może być stosowana tylko na wniosek. Warunkiem koniecznym jest, aby osoba składająca wniosek (usługodawca) spełniała wymogi do przyznania odroczenia celnego. Ponadto transport lub wysyłka musi zakończyć się na terenie kraju, a przesyłka nie może zawierać żadnych towarów objętych podatkiem akcyzowym.

Rozporządzenie to pociąga za sobą daleko idące obowiązki, jak również ryzyko odpowiedzialności dla usługodawcy. Nie wiadomo zatem, w jakim stopniu rozporządzenie to będzie stosowane w praktyce.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.