Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Amavat

Informacje o One Stop Shop (OSS)

Data24 maja 2021

Informacje o One Stop Shop (OSS)

Do tej pory wszystkie firmy e-commerce z UE, które sprzedają towary do innych krajów UE, po przekroczeniu ustalonego progu sprzedaży (w zależności od kraju próg wynosi od 35.000 EUR do 100.000 EUR) zobowiązane są zarejestrować się i płacić podatek w kraju nabywcy.

Komisja Europejska zaplanowała zmiany w tym zakresie – od 1 lipca 2021 r. powyższa zasada zostanie zniesiona i zastąpiona nowym ogólno-unijnym progiem w wysokości 10.000 EUR (łącznie do wszystkich krajów UE). Poniżej tego nowego progu można nadal stosować krajowe przepisy dotyczące VAT w odniesieniu do sprzedaży transgranicznej. W przypadku sprzedaży powyżej tego progu zobowiązani są Państwo do zapłaty podatku VAT w państwie członkowskim, w którym znajdują się Państwa nabywcy. Aby tego dokonać, możesz zarejestrować się w nowym systemie OSS UE w kraju, w którym znajduje się siedziba Twojej firmy.

Każde państwo członkowskie UE będzie dysponowało portalem internetowym OSS, na którym przedsiębiorstwa będą mogły się zarejestrować.

Ta pojedyncza rejestracja będzie jednak ważna dla całej sprzedaży konsumentom we wszystkich państwach członkowskich UE.

Przedsiębiorcy będą musieli stosować stawkę VAT obowiązującą w państwie członkowskim, do którego wysyłane są towary.


One Stop Shop sprzedaż wysyłkowa

Założenia systemu OSS – One Stop Shop zostały zdefiniowane w Dyrektywie Europejskiej nr 2017/2455, której celem jest uproszczenie procesów podatkowych dla sprzedawców e-commerce. Zgodnie z nowymi przepisami, dostawy towarów B2C powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu przeznaczenia.

System umożliwia zgłaszanie wszystkich transakcji wysyłkowych do końcowych klientów, dokonanych w Europie w ramach jednej, skonsolidowanej deklaracji VAT, składanej w kraju, w którym sprzedawca posiada siedzibę. W efekcie przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą online do osób prywatnych, po przekroczeniu ustawowego progu w wysokości 10 tys. EUR, będą rozliczać podatek nową metodą.

Co kwartał należy złożyć deklarację podatkową wykazując wartość sprzedaży w każdym kraju Unii Europejskiej. Co ważne, stawki podatku będą tożsame z krajem odbiorcy towarów lub usług, mimo że rozliczenie podatku będzie następowało w kraju siedziby firmy.

Dzięki OSS, wymagana będzie tylko jedna rejestracja w OSS oraz ewidencjonowanie sprzedaży przez okres 10 lat.


Sprzedaż przez Amazon, a OSS

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż poprzez platformę Amazon również mogą skorzystać z programu One Stop Shop sprzedaż wysyłkowa. Jednak, jeśli dodatkowo magazynują swój towar w magazynach Amazon (również poza Unią Europejską-np.UK), może zaistnieć konieczność rejestracji do VAT. Dotyczy to w szczególności tych firm, które korzystają z ogólnoeuropejskiego programu FBA. Każdą sprzedaż lokalną z tych magazynów, jak również przesunięcie tych towarów do i z innego magazynu należy zgłosić w krajowej deklaracji VAT. Aby tego dokonać, będzie potrzebny numer VAT.

Aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami, w niektórych sytuacjach sprzedaż poprzez platformy handlową typu Amazon będzie dwuetapowa. Gdy dojdzie do sprzedaży, sprzedawca sprzeda towar na platformę handlową na zasadach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z zerową stawką VAT. Następnie platforma handlowa odsprzeda ów towar klientowi docelowemu obciążając go dodatkowo stawką VAT ustanowioną w kraju przeznaczenia.


Zapłata podatku VAT

Jak wskazuje dyrektywa, podatnik korzystający z procedury szczególnej (lub jego pośrednik) „…dokonuje płatności VAT, podając odniesienie do właściwej deklaracji VAT, nie później niż w momencie upływu terminu, w którym trzeba złożyć deklarację. Płatności dokonuje się na rachunek bankowy prowadzony w euro wskazany przez państwo członkowskie identyfikacji. Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro, mogą wymagać, aby płatności były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w ich własnej walucie”.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie amavat®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum