VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Zmiany w deklaracjach INTRASTAT – Nowe przepisy od 2022

/
Data10 maja 2022
/

1. Informacja o kraju pochodzenia – deklaracja wywozu:

Od stycznia 2022 roku zmianie uległy zasady wypełniania zgłoszeń INTRASTAT dla wywozu. Chodzi o informację o kraju pochodzenia towarów.

Od 1 styczna 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Za sprawą rozporządzenia na podatników zobowiązanych do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT został nałożony dodatkowy, nowy obowiązek informacyjny.

W myśl zmian od 1 stycznia 2022 informację o kraju pochodzenia towarów będzie trzeba podawać również w zgłoszeniach INTRASTAT dotyczących wywozu, a nie jak ma to miejsce obecnie – wyłącznie w zgłoszeniach przywozu.

Wskazywanie kraju pochodzenia towarów odbywa się za pośrednictwem kodu kraju pochodzenia. Osoby mające problem ze wskazaniem właściwego kodu mogą skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie: Statystyka Polska / INTRASTAT / Indeks alfabetyczny krajów

Zgodnie z nią do zgłoszenia INTRASTAT, należy wpisać dwuliterowy kod kraju (według wykazu kodów państw), w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany. Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów.

Aktualnie obowiązujące kody państw wykorzystywane przy sporządzaniu deklaracji Intrastat można znaleźć na stronie: Alfabetyczny wykaz krajów.


2. Nowe progi statystyczne Intrastat:

Od stycznia 2022 roku zostały ustalone następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej, zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT:
próg podstawowy:

  • dla przywozu 4.000.000 zł
  • dla wywozu 2.000.000 zł

próg szczegółowy:

  • dla przywozu 65.000.000 zł
  • dla wywozu 120.000.000 zł

3. Zmiana kodów rodzajów transakcji:

Kody rodzajów transakcji, które zostały zmienione (podawane w polu numer 13 zgłoszeń INTRASTAT [1]) przedstawia poniższa tabela:

Typ transakcji Kod rodzaju transakcji Opis transakcji
1 Transakcje obejmujące rzeczywistą zmianę własności 11 1 Bezwarunkowa sprzedaż/kupno z wyłączeniem handlu bezpośredniego z prywatnymi konsumentami/przez prywatnych konsumentów
12 2 Handel bezpośredni z prywatnymi konsumentami/przez prywatnych konsumentów (w tym sprzedaż na odległość)
2 Zwroty towarów i wymiana towarów nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej transakcji 21 1 Zwrot towarów
22 2 Wymiana zwróconych towarów
23 3 Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone
3 Transakcje obejmujące zamierzoną zmianę własności lub zmianę własności bez rekompensaty finansowej 31 1 Przemieszczenia do/z magazynu (z wyłączeniem konsygnowania i wysyłki towaru)
32 2 Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub wypróbowaniu (w tym konsygnowanie i wysyłka towaru)
33 3 Leasing finansowy
34 4 Transakcje obejmujące przeniesienie własności bez rekompensaty finansowej
4 Transakcje w celu przetwarzania w ramach umowy (nieobejmujące zmiany własności) 41 1 Towary, które mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu
42 2 Towary, które nie mają wrócić do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu
5 Transakcje po przetwarzaniu w ramach umowy (nieobejmujące zmiany własności) 51 1 Towary powracające do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu

52 2 Towary niepowracające do początkowego państwa członkowskiego/kraju wywozu

6 Szczególne transakcje kodowane na potrzeby krajowe 61 1 Nabycie wewnątrzunijne biokomponentów

62 2 Nabycie wewnątrzunijne biomas
63 3 Nabycie wewnątrzunijne biopaliw

7 Transakcje mające na celu odprawę celną/po odprawie celnej (nieobejmujące zmiany własności, związane z towarami w quasi-przywozie lub wywozie) 71 1 Dopuszczenie towarów do obrotu w państwie członkowskim z późniejszym wywozem do innego państwa członkowskiego

72 2 Transport towarów z jednego państwa członkowskiego do innego w celu objęcia ich procedurą wywozu

8 Transakcje, z którymi związana jest dostawa materiałów budowlanych i wyposażenia technicznego w ramach umowy budowlanej o generalne wykonawstwo lub w zakresie inżynierii lądowej, dla których nie jest wymagane osobne fakturowanie towarów, natomiast wystawiana jest faktura za całą dostawę objętą umową. 80
9 Inne rodzaje transakcji, których nie można sklasyfikować pod innymi kodami 91 1 Wynajem, wypożyczenie i leasing operacyjny dłuższy niż 24 miesiące
99 9 Inne

Podstawa prawna [1]:
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz. U. L 271/1 z 18.08.2020 r.).

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum