VAT w Europie – Aktualności

Amavat

Wielka Brytania – nowy system kar za zwłokę z VAT od 1 stycznia 2023 r.

Data14 Gru 2022

Od 1 stycznia 2023 r. zmieni się sposób naliczania przez brytyjskie organy skarbowe (HMRC – Her Majesty’s Revenue and Customs) kar za nieterminowe złożenie deklaracji VAT lub zapłatę wynikającego z niej podatku.

Zasadniczo system ma być łagodniejszy dla tych przedsiębiorstw, które zwykle składają i opłacają swoje deklaracje VAT w terminie, a surowiej będzie karał te, które notorycznie składają deklaracje z opóźnieniem (nawet jeśli są to tylko deklaracje zerowe).

Kary zgodne z nowymi przepisami naliczane będą począwszy od I kwartału 2023, co oznacza, że wszelkie kary nałożone wcześniej, a także kary, które mogą jeszcze zostać naliczone za IV kwartał 2022, rozliczane będą zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

Kary za spóźnione złożenie deklaracji VAT będą działały w oparciu o system punktowy, co oznacza, że za każdą deklarację VAT złożoną po terminie firma otrzyma jeden punkt karny za spóźnienie.

Po osiągnięciu progu karnego, firma otrzyma karę w wysokości £200 oraz kolejne £200 za każde kolejne spóźnienie.
Wysokość tego progu uzależniona jest od częstotliwości składania deklaracji VAT przez przedsiębiorstwo, np. miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Częstotliwość składania deklaracji VAT Próg punktowy Okres liczenia punktów
Rocznie 2 24 miesiące
Kwartalnie 4 12 miesięcy
Miesięcznie 5 6 miesięcy

Punkty mogą zostać zredukowane do zera pod warunkiem, że przedsiębiorstwo złoży wszystkie deklaracje w terminie lub przed terminem ich złożenia w danym okresie rozliczeniowym oraz pod warunkiem, że przedsiębiorstwo złożyło wszystkie zaległe deklaracje należne w ciągu poprzednich 2 lat.

Kary za opóźnienia w płatnościach będą tym większe, im dłużej płatność pozostaje nieuregulowana. Skala kar za zwłokę jest następująca:

  • Do 15 dni po terminie – brak kary, jeśli pomiędzy 1 a 15 dniem podatek VAT zostanie zapłacony w całości lub z HMRC uzgodniony zostanie plan spłaty.
  • Między 16 a 30 dniem zwłoki – kara w wysokości 2% od podatku VAT należnego w dniu 15 zostanie naliczona, jeśli pomiędzy 16 a 30 dniem podatek VAT zostanie zapłacony w całości lub z HMRC uzgodniony zostanie plan spłaty.
  • Powyżej 31 dni po terminie – kara w wysokości 2% od podatku VAT należnego w dniu 15, plus 2% od podatku VAT należnego w dniu 30 zostaną naliczone, jeśli podatek VAT nie zostanie uregulowany.

Zostanie również zastosowana druga kara, obliczana według stawki dziennej w wysokości 4% rocznie, tak długo, jak długo będzie istniała zaległość. Zostanie ona naliczona w momencie, gdy zaległy podatek VAT zostanie w całości zapłacony lub z HMRC uzgodniony zostanie plan spłaty.

Odsetki za zwłokę będą również naliczane od pierwszego dnia zaległej płatności do momentu jej pełnej zapłaty.

Link do wytycznych HMRC załączamy poniżej:
https://www.gov.uk/guidance/prepare-for-upcoming-changes-to-vat-penalties-and-vat-interest-charges#:~:text=For%20VAT%20periods%20starting%20on,how%20VAT%20Interest%20is%20calculated


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych lub innych zagadnień, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Kontakt – amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum