Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Podatek VAT w Austrii w 2024 roku

Podatek VAT w Austrii w 2024 roku

/
Data03 Cze 2024
/

Prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii wymaga znajomości tamtejszych przepisów podatkowych, w tym szczególnie podatku od wartości dodanej (VAT). Zrozumienie austriackiego systemu VAT jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy działającego w tym kraju. W artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z rejestracją, stawkami VAT, deklaracjami oraz zwrotem podatku.


Stawki VAT w Austrii

W Austrii obowiązują trzy główne stawki VAT:

 • 20% – podstawowa stawka VAT, która dotyczy większości towarów i usług.
 • 13% – obniżona stawka VAT, stosowana m.in. do biletów na loty krajowe, wstępu na imprezy sportowe, kulturalne oraz do parków rozrywki, zakupu drewna kominkowego, niektórych artykułów rolnych, produkcji wina w gospodarstwie, kwiatów ciętych oraz roślin dekoracyjnych.
 • 10% – druga obniżona stawka VAT, obejmująca artykuły spożywcze, jedzenie na wynos, zapasy wodne, transport krajowy, międzynarodowy transport kolejowy, gazety i czasopisma, książki drukowane i e-booki, płatne i kablowe nadawanie telewizyjne, działalność służb socjalnych, zbiórkę odpadów domowych, rośliny przeznaczone do produkcji żywności, niektóre artykuły rolne oraz działalność pisarzy i kompozytorów.
 • 0% – specjalna stawka VAT dla transportu unijnego oraz międzynarodowego (z wyłączeniem transportu drogowego/kolejowego) i usług zakwaterowania oraz noclegów w hotelach.

Austriacki Urząd Skarbowy

Zagraniczne przedsiębiorstwa z krajów UE, które chcą zarejestrować się do celów podatku VAT w Austrii, muszą kontaktować się z austriackim Urzędem Skarbowym w Graz. Jest to centralny organ odpowiedzialny za rejestrację VAT dla firm z zagranicy. Rejestracja VAT dla firm, które posiadają stałą siedzibę w Austrii, odbywa się natomiast w lokalnym urzędzie podatkowym właściwym dla miejsca siedziby firmy.


Rejestracja do celów podatku VAT

Kiedy rejestracja VAT jest obowiązkowa?

Rejestracja VAT w Austrii jest wymagana w kilku przypadkach. Dotyczy to zarówno firm krajowych, jak i zagranicznych, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Austrii. Obowiązek rejestracji występuje m.in. wtedy, gdy:

 • Importujesz towary do Austrii spoza UE.
 • Eksportujesz towary z Austrii poza Unię Europejską.
 • Sprzedajesz towary na terenie Austrii.
 • Dokonujesz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT).
 • Dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).
 • Magazynujesz towary na terenie Austrii.
 • Świadczysz usługi budowlane w Austrii.

Procedura rejestracji

Aby rozliczać podatek VAT w Austrii zgodnie z przepisami, musisz uzyskać numer VAT przed rozpoczęciem działalności opodatkowanej. Rejestracja VAT może trwać od 50 do 60 dni, dlatego warto rozpocząć procedurę jeszcze przed planowanymi transakcjami, aby uniknąć kar i odsetek za zaległy podatek.


Deklaracje VAT i płatność podatku VAT

Częstotliwość składania deklaracji w Austrii

W Austrii deklaracje VAT składa się w zależności od wysokości obrotów na terenie kraju. Urząd skarbowy informuje o wymaganej częstotliwości (miesięcznie lub kwartalnie) podczas rejestracji VAT. Deklaracje kwartalne są składane do 15 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, a miesięczne – do 15 dnia drugiego miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Roczna deklaracja VAT AT

Każdy podatnik VAT w Austrii musi złożyć roczną deklarację VAT, która podsumowuje wszystkie transakcje dokonane w danym roku podatkowym. Termin składania rocznej deklaracji wynosi:

 • 30 kwietnia następnego roku dla deklaracji papierowych.
 • 30 czerwca następnego roku dla deklaracji elektronicznych składanych przez system FinanzOnline.

Zapewnienie zgodności z przepisami

Jak zapewnić zgodność podatkową?

Prowadzenie działalności opodatkowanej w Austrii wymaga przestrzegania kilku kluczowych zasad:

 • Wystawianie faktur zgodnie z austriacką ustawą o VAT.
 • Prowadzenie rejestrów transakcji oraz archiwizowanie dokumentów przez co najmniej 7 lat.
 • Stosowanie zatwierdzonych kursów walut przy transakcjach w różnych walutach.
 • Szybkie odpowiadanie na pytania administracji podatkowej i dostarczanie wymaganych dokumentów w przypadku kontroli.

Dane na fakturze

Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:

 • Dane sprzedawcy: nazwa, adres, numer VAT.
 • Dane odbiorcy: nazwa, adres, numer VAT.
 • Numer faktury.
 • Data wystawienia i data dostawy towaru.
 • Opis towarów/usług, ilość/waga.
 • Kwota netto, kwota VAT, kwota brutto.
 • Zastosowana stawka VAT.
 • Adnotacje o przepisach dotyczących zwolnień VAT lub odwrotnego obciążenia, jeśli mają zastosowanie.
 • Waluta, w której wystawiono fakturę.

Zwrot VAT w Austrii

Firmy z siedzibą w UE, które nie mają stałej siedziby w Austrii, mogą ubiegać się o zwrot VAT za zakupy dokonane na terenie Austrii. Wnioski należy składać elektronicznie przez portal FinanzOnline do 30 września roku następującego po roku, w którym poniesiono koszty. Minimalna kwota zwrotu wynosi 400 euro dla okresów krótszych niż rok i 50 euro dla rocznych rozliczeń.

Firmy spoza UE mogą ubiegać się o zwrot VAT, jeśli nie mają siedziby ani obrotów w Austrii. Wnioski składa się elektronicznie przez portal FinanzOnline w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstało prawo do zwrotu.


Reverse charge w Austrii

System odwrotnego obciążenia VAT (reverse charge) w Austrii przenosi obowiązek zapłaty podatku VAT z dostawcy na odbiorcę towarów lub usług. Oznacza to, że to odbiorca płaci VAT do urzędu skarbowego. System ten dotyczy głównie zagranicznych firm świadczących usługi takie jak budowlane, doradcze, prawne, licencyjne, telekomunikacyjne i elektroniczne. Reverse charge stosowany jest również przy dostawach niektórych towarów, np. metali szlachetnych. Szczegóły i pełna lista usług objętych tym systemem są dostępne na stronie austriackiego urzędu skarbowego.


Kary podatkowe

Niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych może skutkować karami. Za zwłokę w zapłacie VAT nakładana jest kara w wysokości 2% od kwoty należnego podatku. Brak terminowego złożenia deklaracji skutkuje karą w wysokości 10% kwoty należnego podatku.


Intrastat w Austrii

Poza składaniem deklaracji VAT, zagraniczne firmy działające w Austrii mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Raporty Intrastat zawierają informacje o przywozie i wywozie towarów między krajami UE oraz o przemieszczeniu własnych towarów do magazynów w innych państwach członkowskich.

Progi dla raportowania Intrastat w Austrii wynoszą rocznie 1 100 000 euro zarówno dla przywozów, jak i dla wywozów. Istnieją także progi szczegółowe wynoszące 12 milionów euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10. dnia miesiąca następującego po okresie raportowania. Niezłożenie raportu w terminie może skutkować karami administracyjnymi, dlatego ważne jest, aby firmy monitorowały swoje transakcje i raportowały je zgodnie z wymogami.


Podsumowanie

Podsumowując, austriacki system VAT jest złożony i wymaga od przedsiębiorców znajomości wielu przepisów. Zrozumienie tych regulacji i przestrzeganie ich jest kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii zgodnie z prawem. Warto również skorzystać z pomocy specjalistów, aby uniknąć problemów z administracją podatkową.

W razie pytań lub dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów, gotowym służyć pomocą i wsparciem: Skontaktuj się z nami – amavat®.

Iga Turniak

Junior Process Management & QM Specialist w getsix®, Marketing Assistant getsix® i amavat®. W firmie od marca 2022. Zainteresowana SEO, content marketingiem oraz branżą e-commerce.

LinkedIn logo
Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum