Baza wiedzy: Księgowość e-commerce i VAT Compliance

Intrastat w Austrii: Zasady i obowiązki

/
Data12 Cze 2024
/

Intrastat to system zbierania danych statystycznych dotyczących handlu towarami między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest monitorowanie przepływu towarów w obrębie rynku wewnętrznego UE, co pozwala na dokładną analizę ekonomiczną i podejmowanie decyzji politycznych. W Austrii nadzór nad systemem Intrastat sprawuje Bundesanstalt Statistik Österreich, a sam proces składania deklaracji jest kluczowym elementem obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną.


Organy kompetentne

Głównym organem odpowiedzialnym za system Intrastat w Austrii jest Bundesanstalt Statistik Österreich, zlokalizowany w Wiedniu. Dane kontaktowe organów odpowiedzialnych za Intrastat w Austrii są następujące:

  • Adres: Guglgasse 13, A-1110 Wiedeń
  • Telefon: +43 (1) 71128‐0
  • Faks: +43 (1) 711 28‐8001
  • E-mail: info@statistik.gv.at (pytania ogólne), helpdesk@statistik.gv.at (pytania techniczne)
  • Strona internetowa: www.statistik.at

Statistik Austria jest odpowiedzialna za zbieranie, analizowanie i publikowanie danych statystycznych dotyczących handlu zagranicznego. Kontakt z tym organem jest kluczowy w przypadku pytań dotyczących wypełniania deklaracji Intrastat, problemów technicznych czy też korekt deklaracji.


Okresy składania i terminy

Deklaracje Intrastat muszą być składane miesięcznie, a termin na ich złożenie to 10. dzień roboczy miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Austriackie organy statystyczne publikują kalendarz zawierający terminy składania deklaracji, który można znaleźć w dokumencie INTRASTAT Guidelines na stronie statistik.at (patrz strona 51). Przestrzeganie tych terminów jest kluczowe, aby uniknąć sankcji administracyjnych.


Progi deklaracji

Obowiązek składania deklaracji Intrastat w Austrii zależy od przekroczenia określonych progów wartości transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przekroczenie tych progów w ciągu roku oznacza konieczność rozpoczęcia składania deklaracji od miesiąca, w którym próg został osiągnięty lub przekroczony. Progi te są takie same dla przywozów i wywozów:

  • Progi podstawowe: 1,1 miliona euro
  • Progi szczegółowe: 12 milionów euro

Przekroczenie tych progów obliguje przedsiębiorców do regularnego raportowania swoich transakcji handlowych. Warto zaznaczyć, że progi te mogą być modyfikowane przez władze, dlatego ważne jest monitorowanie aktualnych regulacji.


Sposób składania

Deklaracje Intrastat w Austrii są składane elektronicznie za pomocą narzędzia RTIC (Reporting Tool Intra Collect), które jest zintegrowane z portalem Statistic Austria. RTIC jest jedynym akceptowanym interfejsem do składania deklaracji Intrastat. Zmiana w sposobie raportowania wynika z przepisów dotyczących handlu zagranicznego Europejskiej Statystyki Biznesowej (EBS), obowiązujących we wszystkich krajach UE od roku sprawozdawczego 2022.

Do składania deklaracji za pomocą RTIC można używać tylko plików w formatach .csv, .txt lub .asc. Pliki muszą mieć trwałe przyporządkowania kolumn zmiennych, a maksymalna liczba linii raportowania na transakcję importu danych wynosi 200 000. W celu uzyskania dalszych informacji na temat narzędzia RTIC, austriackie organy statystyczne opublikowały wytyczne zawierające szczegółowy opis jego funkcji (dokument Reporting Tool Intra Collect (RTIC) dostępny na stronie statistik.at).

Aby móc składać deklaracje, przedsiębiorca musi uzyskać nazwę użytkownika i hasło, które różnią się od danych używanych do składania deklaracji VAT. Proces ten jest prosty, ale wymaga wcześniejszej rejestracji i uzyskania odpowiednich uprawnień dostępowych.


Deklaracja korygująca

W przypadku konieczności korekty danych zawartych w deklaracji Intrastat, można to zrobić elektronicznie za pomocą portalu Statistik Austria. Należy wybrać funkcję „R‐Ersetztungsmeldung”. Korekta jest wymagana jedynie wtedy, gdy pierwotne informacje były obiektywnie nieprawidłowe w momencie składania deklaracji, na przykład gdy zgłoszone towary nie odpowiadają faktycznie dostarczonym.

Korekta deklaracji jest istotnym elementem systemu Intrastat, ponieważ umożliwia zachowanie dokładności i wiarygodności danych statystycznych. Warto pamiętać, że każda korekta musi być dobrze udokumentowana i uzasadniona, aby uniknąć ewentualnych problemów z organami statystycznymi.


Kary za niedopełnienie obowiązku

Nieprzestrzeganie obowiązku składania deklaracji Intrastat może skutkować sankcjami. Jeśli firma nie złoży deklaracji, otrzymuje list przypominający (RSb) od Statistik Austria. Jeśli firma nadal nie dopełni obowiązku, sprawa jest przekazywana odpowiednim władzom miejskim lub okręgowym, które mogą nałożyć kary administracyjne za odmowę dostarczenia wymaganych informacji pomimo wielokrotnych wezwań.

Kary mogą obejmować zarówno grzywny, jak i inne sankcje administracyjne. W skrajnych przypadkach, uporczywe ignorowanie obowiązków może prowadzić do poważniejszych konsekwencji prawnych. Dlatego tak ważne jest, aby firmy były świadome swoich obowiązków i terminowo składały wymagane deklaracje.


Podatek VAT w Austrii

W Austrii obowiązują trzy główne stawki podatku VAT. Podstawowa stawka wynosi 20% i obejmuje większość towarów i usług. Stawka obniżona na poziomie 13% stosowana jest m.in. do biletów lotniczych na podróże krajowe, wstępu na wydarzenia sportowe i kulturalne oraz zakupu niektórych artykułów rolnych. Natomiast druga obniżona stawka VAT wynosząca 10% obejmuje artykuły spożywcze, książki, usługi gastronomiczne oraz działalność służb socjalnych. Istnieje również stawka zerowa dla międzynarodowego transportu oraz usług zakwaterowania w hotelach.

Więcej informacji o stawkach VAT w Austrii znajdziesz w naszym artykule: https://amavat.pl/podatek-vat-w-austrii-w-2024-roku/.


Podsumowanie

Intrastat w Austrii jest kluczowym elementem monitorowania handlu wewnątrzunijnego. Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokładnego i terminowego składania miesięcznych deklaracji, aby uniknąć sankcji. Dzięki narzędziu RTIC cały proces został usprawniony, co umożliwia sprawne raportowanie i korektę danych. Przestrzeganie wyznaczonych terminów oraz dokładność w dostarczaniu informacji są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu statystycznego w Austrii. System Intrastat, poprzez swoje szczegółowe wymogi i rygorystyczne kontrole, zapewnia, że dane dotyczące handlu są precyzyjne i wiarygodne, co jest niezbędne dla skutecznego zarządzania gospodarką i polityką handlową.

Iga Turniak

Junior Process Management & QM Specialist w getsix®, Marketing Assistant getsix® i amavat®. W firmie od marca 2022. Zainteresowana SEO, content marketingiem oraz branżą e-commerce.

LinkedIn logo
Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum