VAT w Europie – Aktualności

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

Data24 Sty 2024

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (w skrócie WDT) jest coraz częściej stosowanym narzędziem w granicach Unii Europejskiej. Szczególnie często korzystać z niej mogą podmioty w branży e-commerce. Aby transakcja została uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i by w taki sposób można było ją rozliczyć w księgowości e-commerce, należy jednak spełnić wiele warunków, które określa ustawa o VAT. Jakie to wymogi, kiedy oraz w jaki sposób można zastosować stawkę 0% podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w księgowości dla e-commerce? Poznaj zasady rozliczeń transakcji WDT!

WDT została uregulowana w art. 13 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza „wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska”.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest zatem wywozem towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przeniesieniem prawa do dysponowania tymi towarami, jak właściciel. Co do zasady, po spełnieniu odpowiednich warunków, tego typu sprzedaż jest objęta stawką VAT 0%. Transakcje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wymagają również określonego sposobu ujęcia w księgowości e-commerce i ewidencjach podatkowych.

WDT służy m.in. unikaniu podwójnego opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także pozwala zapobiegać oszustwom podatkowym.


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – jak skorzystać? Oto warunki.

Aby polski podatnik, w tym podmiot e-commerce, mógł skorzystać z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, musi być czynnym podatnikiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia z VAT i zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE (za pomocą złożonego druku VAT-R). Musi on także odpowiednio dokumentować wywóz towarów w ramach WDT, aby zastosować stawkę VAT 0% w księgowości e-commerce.

Poza tym, aby wywóz towarów można było zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, musi on spełniać jeden z poniższych warunków:

 • nabywca jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, z którego przeprowadza się dostawę towarów;
 • nabywca to osoba prawna, która nie jest podatnikiem VAT, ale jest zidentyfikowana dla potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, z którego następuje dostawa;
 • nabywca nie posiada żadnego z powyższych statusów, a w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów sprzedawane są wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z opłaconą akcyzą;
 • nabywca nie posiada żadnego z powyższych statusów, a przedmiotem dostawy towarów są nowe środki transportu.

W ramach WDT w księgowości dla e-commerce można zweryfikować, czy dany podmiot e-commerce jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Służy temu wyszukiwarka VIES (VAT Information Exchange System): https://commission.europa.eu/index_pl.


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a stawka 0% VAT – dowody

Aby skorzystać z VAT 0%, w księgowości e-commerce, w przypadku WDT należy posiadać odpowiednie dowody. Należą do nich:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, z których wynika, że towary zostały dostarczone do odbiorcy z terytorium innego państwa członkowskiego UE niż kraj wysyłki;
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;
 • podpisany list przewozowy CMR, konosament lub faktura od podmiotu odpowiedzialnego za przewóz towarów;
 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym m.in. jego zamówienie;
 • dokumenty potwierdzające zapłatę za towar;
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 • dowody potwierdzające przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego państwa członkowskiego.

Co wyklucza możliwość zastosowania stawki 0% VAT we WDT?

Nie zawsze jednak, w księgowości dla e-commerce, przy posługiwaniu się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, podmioty e-commerce będą mogły użyć stawki VAT 0%. Nie będzie to dozwolone, gdy:

 • podatnik nie złoży w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie WDT informacji podsumowującej VAT-UE;
 • złożona informacja podsumowująca nie będzie zawierać prawidłowych informacji dotyczących transakcji WDT, zgodnie z wymogami z art. 100 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, chyba że podmiot złoży pisemne wyjaśnienie dokonanego uchybienia naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w księgowości e-commerce

Obowiązek podatkowy, w księgowości dla e-commerce, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika – nie później, niż 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Wyjątek stanowi WDT wykonywana w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc. Wówczas dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca, do czasu zakończenia dostawy towarów.

Podstawą opodatkowania, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych. Gdy nie jest ona znana, podstawę opodatkowania stanowi koszt wytworzenia towarów.

Podstawę opodatkowania, przy stosowaniu WDT w księgowości dla e-commerce, należy powiększyć o:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 • koszty dodatkowe, w tym prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

WDT a przemieszczenie towarów własnych w księgowości e-commerce

Bardzo ważnym aspektem dla podmiotów e-commerce, w księgowości e-commerce, przy stosowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest to, że WDT uznaje się również, gdy podatnik wysyła towary do innego kraju Unii Europejskiej – np. w celach magazynowania. Taka sytuacja w branży e-commerce występują często, zwłaszcza przy korzystaniu z zagranicznych magazynów czy magazynowaniu np. w modelu Amazon FBA.

Pomimo, iż w takiej sytuacji nie dochodzi do sprzedaży towarów, sprzedawca jest zobowiązany do wykazania WDT w ewidencjach podatkowych w księgowości dla e-commerce. Jeżeli podmiot e-commerce tego nie zrobi, wówczas może dojść do naliczenia podatku VAT w stawce 23% od wartości rynkowej przemieszczanych towarów.


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – wyłączenia

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w księgowości e-commerce, nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług – m.in. dostawa statków, samolotów, towarów dla celów remontów tych jednostek oraz towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie uznaje się również przemieszczenia towarów, gdy:

 • towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz;
 • przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;
 • towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów;
 • towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika;
 • towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika, usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;
 • towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary;
 • towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium tego państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
 • towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego, z uwagi na ich przywóz, czasowy byłby zwolniony od cła;
 • przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – skorzystaj z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego

Jeżeli dokonujesz lub planujesz dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym wewnątrzwspólnotowej dostawy i przemieszczania towarów, warto żebyś skorzystał z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, które – w ramach księgowości e-commerce – przeprowadzi Cię przez te procesy oraz pomoże w innych aspektach związanych z podatkiem VAT, w tym rejestracji, rozliczeń czy składania deklaracji VAT, VAT EU czy procedury VAT OSS.

Takim biurem jest amavat®! Jesteśmy specjalistami w księgowości dla e-commerce i rozliczaniu podatków, w tym podatku VAT EU oraz w ramach prowadzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Kompleksowo i w zgodzie z najwyższymi standardami poprowadzimy całą księgowość Twojego biznesu e-commerce! Sprawdzimy, czy i w jakim zakresie możesz korzystać z WDT, zbierzemy odpowiednie dowody, tak żebyś został objęty stawką VAT 0%, zadbamy o terminowość oraz poprawność rozliczeń dostaw i przemieszczania towarów w ramach WDT w Twojej księgowości e-commerce. Tym samym będziesz miał pewność co do prawidłowości rozliczeń związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Dysponujemy doświadczonym zespołem ekspertów, posiadamy kilkadziesiąt europejskich biur, oferujemy m.in. kompleksową usługę księgowości e-commerce, w tym rozliczanie WDT, przejrzyste ceny, Portal Klienta, automatyzację procesów księgowych i integrację z systemami sprzedażowymi oraz najwyższe standardy.


Kompleksowa księgowość e-commerce

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, warunków oraz możliwości i korzyści płynących z korzystania z WDT, nasz doradca odpowie Ci na wszelkie wątpliwości!

Jeżeli prowadzisz działalność e-commerce i korzystasz lub planujesz korzystać z WDT, a także szukasz kompleksowej oraz unikatowej księgowości dla e-commerce, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: kontakt – amavat®.

Zespół amavat®

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK.

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub amavat® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną amavat® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Potrzebują Państwo pomocy?

Mogą Państwo porozmawiać z Customer Relations Consultant dla sprzedawców internetowych. Nasz ekspert postara się szybko odpowiedzieć.

Dominika
Dominika
International Sales Manager
dla sprzedawców internetowych
ds. nowych klientów

Archiwum